Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding,
  offerte en overeenkomst tussen
  “Woudstra Trading”, hierna te noemen: “Gebruiker”, en
  een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van
  toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden
  niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
  overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan
  door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor
  de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden
  van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand
  gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene
  voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn
  of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze
  algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
  Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden
  teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
  vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als
  mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
  bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of
  meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan
  dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze
  bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze
  algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te
  worden beoordeeld naar de geest van deze algemene
  voorwaarden.
 8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze
  voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
  daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei
  mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
  naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
  verlangen.
 9. Indien in de onderhavige voorwaarden sprake is van een
  schriftelijke melding dient hieronder één van de volgende
  communicatiemiddelen verstaan te worden:
 • een melding per brief gericht aan het kantooradres van
  Gebruiker, of
 • een fax gericht aan het faxnummer van Gebruiker, of
 • een e-mailbericht gericht aan het e-mailadres van Gebruiker.
  Artikel 2: Offertes en aanbiedingen
  1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend,
  tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een
  offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de
  offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet
  meer beschikbaar is.
  2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden
  gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat
  de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan,
  een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief
  BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het
  kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder
  begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten,
  tenzij anders aangegeven
  4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten)
  afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen
  aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De
  overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
  aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
  5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het
  verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
  overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of
  offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
  Artikel 3: Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en
  wijziging overeenkomst; prijsverhoging
 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt
  aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
  overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk
  en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de
  levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of
  opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij
  overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker
  derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient
  daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog
  uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten
  verrichten door derden.
 4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen
  uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te
  factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan
  Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een
  volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de
  resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
  goedgekeurd.
 6. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de
  uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn
  niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig
  aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het
  voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om
  deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in
  onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst
  overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
  overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de
  Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt
  gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of
  kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties
  hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.
  Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag
  worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als
  mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de
  overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van
  uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de
  mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder
  begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen
  een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst
  uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de
  binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord
  is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere
  voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip
  waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet
  onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert
  evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voor de
  Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een
  verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit
  in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
  hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten
  werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de
  deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens
  Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk
  voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van
  Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een
  bepaalde prijs overeenkomt, dan is Gebruiker onder
  navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging
  van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder
  voorbehoud is opgegeven.
 • Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de
  overeenkomst;
 • Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker
  toekomende bevoegdheid of een op Gebruiker rustende
  verplichting ingevolge de wet;
 • In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij
  die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
  gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke
  verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt
  dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten
  van de overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid
  is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
  overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de
  aflevering langer dan drie maanden na de koop zal
  plaatsvinden.
  Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
  van de overeenkomst
 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
  schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te
  ontbinden, indien:
 • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet
  volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis
  gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de
  Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is
  om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
  verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
  onvoldoende is;
 • Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet
  langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de
  overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
  condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de
  overeenkomst te ontbinden.
 • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
  dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde
  instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van
  Gebruiker kan worden gevergd.
 1. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is
  Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder
  begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen
  van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien
  Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort,
  behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot
  opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op
  generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten
  daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling,
  terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
  schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door
  Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij
  zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten
  werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de
  Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan
  Gebruiker is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht
  aan de Wederpartij in rekening gebracht. Gebruiker zal de
  Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de
  omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze
  kosten binnen de daarvoor door Gebruiker genoemde termijn te
  voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van
  betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor
  zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten
  laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere
  omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over
  zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de
  overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen
  danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige
  verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding
  of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de
  Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of
  gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of
  gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aanafvoer-
  en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering
  van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan
  de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 7. Alle door Gebruiker geleverde producten worden specifiek bij
  de fabrikant besteld en naar wens van de Wederpartij
  samengesteld. Derhalve kennen geplaatste orders geen
  zichttermijnen die gelden bij bijvoorbeeld – maar zich niet
  beperkend tot – koop op afstand. Wederpartij zal altijd in staat
  geweest zijn om zich een juist beeld te vormen van werking en
  uitvoering van een besteld product door bezoek van één van de
  locaties van Gebruiker.
  Artikel 5: Overmacht
 8. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige
  verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd
  wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
  schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
  verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 9. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
  verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
  wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of
  niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen,
  doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na
  te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te
  beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van
  de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn
  verbintenis had moeten nakomen.
 10. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht
  voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
  Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is
  ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
  zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
  partij.
 11. Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn
  verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
  nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
  nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
  waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds
  nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
  factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen
  als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
  Artikel 6: Betaling en incassokosten
 12. Betaling dient steeds te geschieden voorafgaand of bij levering,
  op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is
  gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker
  aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te
  factureren.
 13. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van
  een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim.
  De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval
  van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente.
  In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van
  1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval
  de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare
  bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de
  Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van
  het volledig verschuldigde bedrag.
 14. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane
  betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van
  de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente
  en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 15. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een
  aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere
  volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
  Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
  indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente
  en incassokosten worden voldaan.
 16. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de
  betalingsverplichting niet op.
 17. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)
  nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
  kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
  rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten
  worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de
  Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de
  berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien
  Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
  redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte
  kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte
  gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de
  Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de
  verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
  Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
 18. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst
  geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de
  Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten
  overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 19. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het
  eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht
  en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij
  is niet bevoegd om de onder het eigendoms-voorbehoud
  vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te
  bezwaren.
 20. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat
  redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
  eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
 21. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud
  geleverde zaken danwel rechten daarop willen
  vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om
  Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 22. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud
  geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
  houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede
  tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
  verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele
  uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze
  penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er
  jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te
  verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk
  mocht (blijken) te zijn.
 23. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide
  eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij
  voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming
  aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al
  die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker
  zich bevinden en die zaken terug te nemen.
  Artikel 8: Garanties, onderzoek en reclames
 24. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de
  gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van
  levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij
  bij normaal gebruik in Nederland en/of België zijn bestemd. De
  in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die
  bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland en/of België.
  Bij gebruik buiten Nederland en.of België dient de Wederpartij
  zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het
  gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die
  daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere
  garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te
  leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 25. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een
  periode van 2 jaar na levering, tenzij uit de aard van het
  geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn
  overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie
  een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is
  de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak
  ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop
  van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of
  vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten,
  aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 26. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is
  ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of
  oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud
  daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer,
  zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij
  of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel
  hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden
  bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien
  deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de
  voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak
  op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg
  is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan
  uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals
  bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of
  temperaturen) et cetera.
 27. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen)
  onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter
  beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende
  werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij
  te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde
  overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan
  de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
  Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na
  levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele
  niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval
  uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan,
  schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient
  een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te
  bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De
  Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een
  klacht te (doen) onderzoeken.
 28. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn
  betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval
  ook gehouden tot afname en betaling van de overigens
  bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde
  toekomt.
 29. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt
  de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of
  schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige
  omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 30. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande
  tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak
  binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel,
  indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke
  kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter
  keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel
  daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de
  Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij
  gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren
  en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij
  Gebruiker anders aangeeft.
 31. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan
  komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de
  onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor
  gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 32. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor
  herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en
  voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht
  worden.
 33. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de
  verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens
  Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een
  overeenkomst betrokken derden, één jaar.
  Artikel 9: Aansprakelijkheid
 34. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
  aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is
  geregeld.
 35. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
  ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of
  namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige
  gegevens.
 36. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 37. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
  omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
  heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
  prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten
  beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend
  kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van
  schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten
  hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in
  deze algemene voorwaarden.
 1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
  daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
  besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige
  stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze
  beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge
  artikel 7:24 lid 2 BW.
 2. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,
  dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal
  de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de
  order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds
  beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
  voorkomend geval.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de
  aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan
  opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende
  ondergeschikten.
  Artikel 10: Verjaringstermijn
 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de
  verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens
  Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een
  overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 6. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op
  rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de
  stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan
  de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en
  verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de
  Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis
  heeft gesteld.
  Artikel 11: Risico-overgang
 7. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat
  op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de
  macht van de Wederpartij worden gebracht.
  Artikel 12: Vrijwaring
 8. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken
  van derden, die in verband met de uitvoering van de
  overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan
  andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
 9. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden
  aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker
  zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen
  te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht
  de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate
  maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling,
  gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan
  de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen
  integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
  Artikel 13: Intellectuele eigendom
 10. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die
  hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere
  intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de
  door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde
  toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken,
  voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de
  Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
  Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen
 11. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is
  uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan
  een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
  uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking
  betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid
  van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 12. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting
  bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet
  dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het
  recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
  bevoegde rechter.
 13. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij
  zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
  onderling overleg te beslechten.
  Artikel 15: Vindplaats en wijziging voorwaarden
 14. Deze voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de
  website van Gebruiker onder het volgende webadres:
  http://www.frieslandkachels.nl/.
 15. Van toepassing is steeds de laatst beschikbare versie c.q. de
  versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de
  rechtsbetrekking met Gebruiker.
 16. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds
  bepalend voor de uitleg daarvan.